Tổ chức

Cơ cấu Ban Thanh tra nhân dân trường học

                              Cơ cấu Ban TTND trường học, nhiệm kì 2015-2017 TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ 1 Biện Thị Thu 09/08/1977 Trưởng Ban TTND 2 Nguyễn Đình Hộ 18/03/1974 Thành viên 3 Hoàng Thị Đào 15/10/1968 Thành…

Cơ cấu tổ chức Chi bộ nhà trường

Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ CM Chức vụ trong Đảng 1 Trần Thị Văn 26/05/1965 Hiệu trưởng Bí thư chi bộ 2 Nguyễn Thành Huế 12/10/2973 P. Hiệu…